Muzej, to sem jaz!

Spoštovani obiskovalci, prijatelji muzeja in vsi tisti, ki v muzej (še) ne zahajate


V muzeju te dni oddajamo program za leto 2020. Ob vsem delu, ki ga opravljamo »za kulisami« in ga vi večinoma ne opazite, smo si zadali tudi postavitev razstavnih projektov. Teme razstav v letu 2020 bodo vezane na šport, junake navdiha, fotografijo, izgnance (s to razstavo bomo gostovali v Kraljevu) in družabno življenje.
A ob vsem tem smo si v muzeju zadali še en velik cilj – pripravo nove STRATEGIJE RAZVOJA MUZEJA in POSLANSTVA muzeja. In pri tem se bomo za pomoč in sodelovanje obrnili tudi na vas.
Poslanstvo morajo razumeti in ponotranjiti vsi delavci muzeja, njegovi obiskovalci in financerji. Usklajeno mora biti s potrebami skupnosti, slediti mora muzejski politiki, odgovoriti mora na naslednja vprašanja:Kaj muzej prispeva svoji skupnosti?
Za koga?
Kako / na kakšen način?
Zakaj?


Novemu poslanstvu muzeja bo sledilo oblikovanje strategije razvoja muzeja v obdobju 2021-2025.
Na to in druga vprašanja bomo odgovorili na seriji delavnic in soočanju idej. Delavnice bodo potekale na več nivojih oz. v več skupinah. Razdelili jih bomo po naslednjem ključu:
1. Zaposleni muzeja
2. Zunanji sodelavci (nevladne organizacije, društva, strokovnjaki)
3. Zunanji sodelavci (predstavniki vrtcev)
4. Zunanji sodelavci (predstavniki OŠ in SŠ)
5. Obiskovalci muzeja
6. »Neobiskovalci« muzeja
7. Predstavniki ustanoviteljev in financerjev
V novembru bomo objavili prijavnice. Delo bo potekalo volontersko in bo temeljilo na medsebojni pogodbi, ki bo določala pravice in dolžnosti vseh vpletenih. Pomembno je namreč, da bodo vsi sodelujoči seznanjeni s potekom in svojo vlogo v celotnem procesu. Datume srečanj in delavnic bomo nato dorekli z izbranimi kandidati.
Vaše mnenje je za uspešen razvoj Muzeja narodne osvoboditve Maribor izrednega pomena. Upamo, da se nam boste pridružili in z nami sooblikovali NAŠ MUZEJ!